• 2 lipca 1426r. – do Mławy przybyli książęta mazowieccy: Siemowit V, Trojden II i Władysław I wraz z kilkunastoma dostojnikami, aby odbyć posiedzenie sadu książęcego.

• 13 lipca 1429r. – książęta mazowieccy – Siemowit V, Kazimierz II i Władysław I nadali prawo chełmińskie miastu Mława.

• 31 grudnia 1435r. – w traktacie zawartym z krzyżakami w Brześciu Kujawskim ustanowiono sądy zjazdowe nadgraniczne dla załatwiania spraw spornych między księciem mazowieckim i Zakonem. Sądy te miały odbywać się kolejno jednego roku w Działdowie, drugiego w Mławie.

• 1460r. – pierwszy ze znanych wójtów mławskich, Mikołaj z Bolęcina z żoną Barbarą, sprzedali Niemierzy i Andrzejowi z Łebków wójtostwo w Mławie za sumę 130 kop groszy praskich.

• 1470r. – pierwszy mławianin Jakub syn Wojciecha zapisał się na Akademię Krakowską.

• 1472r. – na mocy kolejnej umowy między książętami mazowieckimi i wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Mława została wyznaczona jako jedno z trzech miast, w których mają odbywać się zjazdy dla załatwienia spraw spornych.

• 1477r. – prawdopodobnie w tym roku wzniesiono pierwszy murowany kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy w Mławie.

• 1495r. – po śmierci księcia Janusza II Mława wraz z resztą Mazowsza płockiego zostaje włączona do ziem Królestwa Polskiego.

• 1504r. – pojawia się w źródłach pierwszy znany z nazwiska burmistrz Mławy – Piotr Czychwłas (jest to również pierwsza wiadomość na temat Rady Miejskiej).

• 1521r. – miasto zostaje ogołocone przez wojska krzyżackie (w mieście wybucha ogromny pożar).

• 1545r. – król Zygmunt Stary nadał miastu prawo pobudowania ratusza „w dogodniejszym miejscu”.

• Około 1550r. – Andrzej Zagórny, kanonik gnieździeński (rodem z Mławy) oraz jego brat Marcin, mieszczanin mławski ufundowali drewniany kościółek Św. Wawrzyńca.

• Przed 1551r. – w Mławie pobudowano synagogę.

 1572 – 1573r. – pierwsza opisana epidemia dżumy w Mławie i okolicy. W czasie jej trwania zmarło około 1300 osób.

• 1646r. – wracając z Paryża przez Gdańsk do Warszawy, przejeżdżała przez Mławę i tu nocowała Maria Ludwika Gonzaga, żona Władysława IV Wazy. Z jej dworem jechała Maria Kazimiera, przyszła żona Jana Sobieskiego.

• 1659r. – Szwedzi spalili Mławę (385 domów). Zniszczenia wojenne, konfiskaty i kontrybucje powodują ogromne ubożenie miasta.

• 1661 – 1662r. – kolejna epidemia dżumy w mieście.

• 1689r. – na przedmieściach Mławy zostają spalone na stosie Marianna Kukulina i Zofia Rzeszotarska, posądzone o czary.

• 23 XI 1692r. – w mieście wybucha ogromny pożar, który niszczy ponownie miasto nie oszczędzając kościoła i ratusza.

• 1708 – 1712r. – ostatnia epidemia dżumy w Mławie.

• 1713r. – odbudowano zniszczony kościół parafialny Świętej Trójcy.

 1764r. – decyzją sejmu koronnego Mława stała się starostwem grodowym.

• 1776r. – przybyła do Mławy Komisja Królewska dokonuje nowego rozgraniczenia dóbr miejskich i starościńskich.

• 19 VIII 1776r. – na ulicy Żydowskiej (obecnie Warszawskiej) wybucha kolejny pożar, który niszczy 83 domy w mieście i obraca w gruz pięć ulic.

• 1779r. – król Stanisław August Poniatowski potwierdza przywileje miasta Mławy i zezwala mieszczanom mławskim na odbudowę ratusza.

• 1782r. – zakończenie budowy nowego rausza, który stanął na starych spalonych fundamentach.

• 1786 – 1788r. – barokowa przebudowa kościoła Św. Wawrzyńca

• 1793r. – w Mławie odbył się sejmik wojewódzki, który wybrał posłów na Sejm grodzieński, zwanych później „adwokatami mazowieckimi”.

• 1794r. – w marcu wkraczają do miasta odziały powstańców kościuszkowskich, pod dowództwem Antoniego Madalińskiego.

• 1795r. – po III rozbiorze Mława dostała się pod panowanie Prus (miasto było siedzibą powiatu, wchodzącego w skład departamentu płockiego).

• 1797r. – na mocy decyzji władz pruskich w Mławie powstaje pierwsze w historii miasta getto żydowskie.

• Przed 1805r. – powstaje w mieście pierwsza apteka. Jej właścicielem był Gotlieb Christochowitz, a od 1805r. – Karol Borowski.

• 1806r. – walki wojsk napoleońskich, w Mławie przebywał marszałek Jean Bernadotte (późniejszy król szwedzki).

• 1807 – 1815r. – Mława wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego (miasto było siedzibą powiatu, należącego do departamentu mazowieckiego).

• 1815r. – Mława zostaje przyłączona do Królestwa Polskiego i od tej pory aż do okresu I wojny światowej będzie pod władzą Cesarstwa Rosyjskiego (miasto było siedzibą obwodu, a od 1842r. powiatu).

• 1833r. – w mieście powstaje szkoła obwodowa, od 1842r. nosząca nazwę szkoły powiatowej.

• 1836r. – dobudowa do ratusza ciągu siedmiu sklepów, tzw. magistrackich, zburzonych w czasie ostatniej wojny.

• 1837r. – wybucha pierwsza w historii miasta epidemia cholery.

• 1846r. – przebudowa wieży ratuszowej.

• 1856r. – ze składek mieszkańców powstaje szpital Św. Wojciecha.

 1856r. – Żydzi zbudowali synagogę przy ul. Koziej, zwanej potem Bożniczą.

• 1863r. – w marcu w okolicach Mławy prowadzili walki powstańcy styczniowi pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego.

• Po 1864r. – po upadku powstania styczniowego w Mławie następuje wzmożona fala rusyfikacji.

• 1864r. – w wyniku represji popowstaniowych zostaje zlikwidowany w Mławie klasztor księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

• 1869r. – w wyniku represji popowstaniowych zostaje zamknięta przez władze carskie mławska szkoła powiatowa.

• 1870r. – zbudowano zbór ewangelicki przy ul. Długiej.

• 1877r. – oddano do użytku linię Kolei Nadwiślańskiej, wybudowano dworzec kolejowy, komorę celną i warsztaty kolejowe.

• 1879r. – władze carskie oddały do użytku cerkiew. Znajdowała się ona w obecnym parku miejskim. Początkowo zamierzano ją wystawić w centrum miasta, na miejscu dawnego klasztoru misjonarzy, który jednak ostatecznie przerobiono w 1873r. na biuro powiatowe.

• 1881r. – powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie.

• 1882 – 1886r. – przebudowa kościoła parafialnego Świętej Trójcy.

• 1889r. – w mieście wybudowano wiezienie powiatowe.

• 1898r. – kolejny raz w mieście i okolicznych miejscowościach wybucha groźna epidemia cholery.

• 1901r. – założenie Mławskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.

• 1906r. – otwarto 7-klasową Szkołę Handlową, obecnie Liceum Ogólnokształcące nr 1.

• 1906r. – przy Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia” powstała biblioteka i czytelnia.

• 1909r. – założenie Mławskiej Spółdzielni Spożywców „Spójnia”

• 1914r. – wybucha I wojna światowa; w sierpniu i wrześniu miasto ośmiokrotnie zajmowane było przez wojska rosyjskie i niemieckie.

• 1912r. – powstanie parafii Przemienienia Pańskiego w Mławie, której długoletnim proboszczem był ks. Ignacy Krajewski.

• 1915r. – powstanie kolejki wąskotorowej w Mławie(Mława – Maków Mazowiecka)

• 1917r. – założenie Biblioteki Mławskiej Spółdzielni Spożywców „Spójnia”.

• 1917r. – powstaje w Mławie Gimnazjum Żydowskie.

• 1917r. – przyłączenie Wólki do granic administracyjnych Mławy

• 1918 – 1939r. – miasto było siedzibą władz powiatowych.

• 1919r. – otwarcie Państwowego Seminarium Nauczycielstwa w Mławie.

• 1920r. – wojna polsko – bolszewicka. 21 sierpnia żołnierze 18 DP gen. Franciszka Krajowskiego w ataku na bagnety odpierają oddziały Armii Czerwonej z Mławy. Natarcie było wspierane ogniem trzech pociągów pancernych „Lis- Kula”, „Hallerczyk” i „Danuta”.

• 1925r. – oddano do użytku elektrownię miejską.

• 8 XII 1929r. – otwarcie Miejskiego Muzeum Regionalnego (w czasie ostatniej wojny zbiory zostały wywiezione przez Niemców do Królewca).

• 26 V 1930r. – wizyta w mieście prezydenta Ignacego Mościckiego w związku z obchodami 500-lecia nadania praw miejskich Mławie.

• 1936\1937r. – powstaje Towarzystwo Przyjaciół Mławy (do tradycji tego stowarzyszenia nawiązuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Mławskiej).

• 1939 – 1945r. – w czasie II wojny światowej Mława została włączona do Niemiec. Miasto i jego mieszkańcy ponieśli w tym okresie ogromne straty. Zginęło około 11 tys. mieszkańców, zabudowa miejska została zniszczona w 67%. Na terenie miasta i w okolicznych miejscowościach działał prężnie ruch oporu.

• 1- 4 IX 1939r. – bitwa pod Mławą (bohaterska obrona miasta przez żołnierzy 20 Dywizji Piechoty).

• 4 VI – XII 1942r. – wysiedlenie Żydów z Mławy (likwidacja getta), zamordowano 15 Żydów.

• 17 XII 1942r. – na mławskim rynku Niemcy powiesili czterech żołnierzy Armii Krajowej.

• 18 I 1945r. – masowy mord mławskich więźniów na Kalkówce (Niemcy zamordowali 364 osoby).

• 19 I 1945r. – do Mławy wkroczyły wojska radzieckie II Frontu Białoruskiego.

• Po 1945r. – w okresie powojennym Mława szybko odbudowała się, nastąpił dynamiczny rozwój miasta. Wizytówką Mławy były znane w całym kraju zakłady przemysłowe, m.in. Mławska Fabryka Obuwia, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Wytwórcze Urządzeń Wodociągowych, Zakłady Urządzeń Dźwigowych, Zakłady Mięsne, Oddział Unitry.

• 1958r. – powstaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Mławskiej.

• 1963r. – otwarcie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

• 1979r. – Mława świętowała rocznicę 550-lecia nadania praw miejskich oraz 40-lecie bitwy pod Mławą. W związku z obchodami miasto zostało uhonorowane Krzyżem Grunwaldu II klasy.

 1985r. – uroczysta wizyta w Mławie arcybiskupa Luigi Poggiego, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej.

• 1987r. – powstaje parafia Matki Boskiej Królowej Polski.

• 1991r. – zajścia antycygańskie w mieście.

• 1997r. – odsłonięcie pomnika Św. Wojciecha, patrona miasta.

• 1998r. – odsłonięcia pomnika, o kształcie siedmioramiennej menory, poświęconego ofiarom Holocaustu.

• 1 I 1999r. – powstaje powiat mławski.

• 2000r. – działalność rozpoczyna Gimnazjum Katolickie im. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, pierwsza w diecezji płockiej niepubliczna szkoła katolicka.

• 2001r. – powstaje parafia Świętej Rodziny w Mławie.

• 12 X 2003r. – Rada Miejska w Mławie przyjmuje uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelska miasta Mławy – papieżowi Janowi Pawłowi II w 25-rocznice pontyfikatu

• 1 I 2004r. – przyłączono do granic administracyjnych Mławy – Piekiełko i Krajewo. Powierzchnia miasta zwiększyła się o 1051ha, w tym 669 ha lasów.

• 28 sierpnia 2008 r. – z inicjatywy Burmistrza Sławomira Kowalewskiego organizacja I Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą na polu bitwy w Uniszkach Zawadzkich.

• 25 sierpnia 2009r. – przyznano Honorowe Obywatelstwo Miasta Mława Lechowi Wałęsie, nadane Uchwałą Nr XXXVI/392/2009 Rady Miejskiej w Mławie.

• 24 października 2011 r. – przyznano Honorowe Obywatelstwo Miasta Mława Zbigniewowi Niemczyckiemu, nadane Uchwałą Nr XI/102/2011 Rady Miasta Mława