Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Domu Kultury w Mławie

Miejski Dom Kultury w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 12.07.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

– materiały opublikowane na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– archiwalne multimedia wizualne zamieszczone na stronie Miejskiego Domu Kultury nie posiadają napisów tekstowych,
– prezentowane treści pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
–  mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,
– na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@mdkmlawa.com
Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
5. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście, możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie, wybór czytelnej czcionki, tryb szarości oraz tryb podkreślenia wszystkich odnośników.
6. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
7. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Szypulski, adres poczty elektronicznej t.szypulski@mdkmlawa.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 654 35 85.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: sekretariat@mdkmlawa.com lub pod numerem telefonu: 23 654 35 85.

Każdy ma prawo:

  •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  •  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  •  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie

Adres: ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława

E-mail: e.suszek@mdkmlawa.com

Telefon: 23 654 35 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność obiektu Miejskiego Domu Kultury ul. Stary Rynek 13

Wejście główne do budynku dla interesantów i uczestników zajęć, znajduje się od ulicy Stary Rynek. Drugie wejście (służbowe) jest z tyłu budynku, od strony parkingu.
Budynek Miejskiego Domu Kultury jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda, w której są oznaczenia w Alfabecie Braille’a. Budynek posiada trzy piętra oraz piwnicę, na które można dostać się schodami lub windą. Zarówno wejście główne do budynku, jak i wejścia do innych pomieszczeń (dydaktycznych, biurowych) pozwalają osobom niepełnosprawnym na poruszanie się wózkiem. Na każdym piętrze znajdują się toalety, również przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Niezbędnych informacji udzielają wszyscy pracownicy MDK. Do MDK można wejść z psem przewodnikiem. Budynek nie posiada parkingu dla interesantów. Dostępny jest ogólny, płatny parking dla mieszkańców miasta, znajdujący się tuż przed wejściem do budynku