||||
||||
Miejski Dom Kultury oraz Fundacja For Art zapraszają do wzięcia udziału w II ogólnopolskim konkursie plastycznym „Malowanie muzyką” pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława, skierowanym do uczniów szkół podstawowych na terenie całego kraju.

Jego tematem przewodnim jest twórczość znanego na całym świecie kompozytora Victora Younga, w którego życiorysie przewija się wątek mławski.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas 0 – III SP,
  • uczniowie klas IV – VI SP.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej twórczością kompozytora i stanowiącej ilustrację do jego utworów muzycznych. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej, umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego oraz druk.

Format prac musi być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2. Linki do utworów kompozytora stanowią załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
Uczestnicy konkursu wypełniają i własnoręcznie podpisują kartę zgłoszeniową, którą muszą podpisać również dorośli opiekunowie. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursowego.
Pracę plastyczną oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową uczestnik powinien dostarczyć w zaklejonej kopercie lub tubie do Miejskiego Domu Kultury w Mławie – osobiście w recepcji (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, środy – piątki 8:00-19:00, sobota – niedziela 15:00-19:00) lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława, z dopiskiem „Malowanie muzyką”.
 
Prace
Prace konkursowe uczestnicy mogą składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Uwaga! Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie na rzecz organizatora wszelkich praw autorskich. Prace mogą być publikowane w środkach masowego przekazu oraz materiałach promocyjnych Miejskiego domu Kultury w Mławie.
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna po jednym I, II i III miejscu oraz do trzech wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.  Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
Wręczenie nagród, ze względu na bieżącą sytuację pandemiczną SARS-CoV-2, nie odbędzie się bezpośrednio podczas tegorocznej edycji Victor Young Jazz Festival 2020 Mława; nagrody zostaną dostarczone lub przesłane do laureatów konkursu „Malowanie muzyką”.

Regulamin
Załącznik do regulaminu
Karta zgłoszeniowa